Adatvédelmi tájékoztató

A Capital Consulting Magyarország Zártkörűen működő Részvénytársaság. Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21. 1. em., Cégjegyzékszám: 01 10 048295. Adószám: 25102927-2-41), mint Adatkezelő tiszteletben tartja a www.capitalconsulting.hu honlapra látogató természetes személyek (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogait. A honlapon megadott adatok tekintetében az adatkezelés során a mindenkor hatályos jog szabályai és a belső szabályzatai szerint jár el.

Az Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az érintetteket tájékoztassa az Adatkezelő www.capitalconsulting.hu honlaphoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységéről, így a tájékoztató hatálya kizárólag a nevezett honlapon keresztül történő adatkezelésekre és az adatkezelések során kezelt adatok körére terjed ki.

1.  Kik az érintettek?

Érintett az a természetes személy, aki a www.capitalconsulting.hu honlapon keresztül bármilyen módon megadott vagy megkapott adata alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve azonosítható.

A tájékoztató személyi hatálya kiterjed tehát a www.capitalconsulting.hu honlapon keresztül érdeklődő, vagy ajánlatot kérő vagy küldő természetes személyekre, vagy nem természetes személyek képviselőire, kapcsolattartóira, az oldalon hírlevélre feliratkozó természetes személyekre, továbbá az Adatkezelő www.capitalconsulting.hu honlapjának üzemeltetésével megbízott saját munkatársaira.

2.  Adatkezelő

Az Adatkezelő a www.capitalconsulting.hu honlap üzemeltetője.

 • Cégnév: Capital Consulting Magyarország Zártkörűen működő Részvénytársaság
 • Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21. 1. em.
 • Kapcsolattartó: Titkárság
 • E-mail: info@capitalconsulting.hu
 • Cégjegyzékszám: 01 10 048295
 • Adószám: 25102927-2-41

3.  Adatkezelési tevékenység

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan ajánlatot kérjenek a honlapon vagy a központi e-mail címen keresztül.

Az adatkezelő jogosult kezelni a munkavállalóinak a munkaviszonnyal és szerződött alvállalkozóinak a munkavégzéssel összefüggő személyes adatait. Az adatkezelő által a munkavállalók illetve alvállalkozási szerződés keretében teljesítő természetes személyek tekintetében kezelt személyes adatok körét az Adatkezelési nyilvántartása tartalmazza. A személyes adatok a Capital Consulting Magyarország Zrt. adatkezelési tájékozatójában szereplő célok érdekében, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: GDPR) meghatározott alábbi jogalapok szerint történik. A munkavállalók illetve alvállalkozási szerződés keretében teljesítő természetes személyek személyes adatait az adatkezelő a vonatkozó jogszabályban, kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában pedig a belső szabályzatában meghatározott ideig kezeli.

Jogalap: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt vagy ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

teljes név / cégnév

azonosítás

email cím

kapcsolattartás

tárgy/témakör

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

Kik kezelik az adatokat: Az adatokat az Adatkezelő munkatársai kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Személyes adatok kezelését alapvetően az Adatkezelő látja el. Adatkezelő az adatokat egyéb harmadik fél számára nem továbbítja.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Adatkezelőhöz a honlapon megadott adatok e-mail-ben jutnak el. A honlapon megadott központi e-mail címen is érkezhetnek információt vagy ajánlatot kérő e-mailek. A beérkező információkérések az Adatkezelő számára érkeznek meg, aki szakmai kérdés esetén az adatokat megosztja a megfelelő munkatárssal az információ- vagy az ajánlat kérés szakértői megválaszolása érdekében.

Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – lehetőleg ugyanazon az úton, ahogyan az kérés érkezett, feltéve, hogy az érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül az adatkezelők vele kapcsolatba lépjenek, hogy az érintett a megfelelő választ megkaphassa.

A munkavállalók illetve alvállalkozási szerződés keretében teljesítő természetes személyek személyes adatainak továbbítása a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, elektronikusan dokumentált és visszakövethető módon történik. Szerződéses partnerekkel és ügyfelekkel történő kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóknak a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatait az adatkezelő jogosult megküldeni a partner részére. A munkaviszonyból, alvállalkozói szerződésből származó jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében az adatkezelő egyes személyes adatokat számlázó rendszerében is kezel.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréséhez és/vagy információ adásához joghatás fűződik, vagy az érintettet, illetve adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli. Adatkezelő vagy érintett igazolható jogos érdeke esetén az adatok tovább is megőrizhetők a jogos érdek megszűnéséig. Erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

Hivatkozások és linkek

Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

4.  Weboldal látogatási adatok

“Google Analytics”-k. A www.capitalconsulting.hu honlap használja a Google Analytics-t, amely a Google Inc. (“Google”) web vizsgáló szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett “Cookie”- kat (magyarul „sütiket”) használ, amelyek olyan szöveg file-ok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának vizsgálatát.

A Cookie által létrehozott információ (az IP címet is beleértve) a Google egyik USA-ban levő szerverére kerül továbbításra és tárolásra. A Google ezt az információt a honlap használatának értékelésére, és a honlap operátor részére, a honlap tevékenységről szóló kimutatások készítésére használja, továbbá arra a célra használja, hogy további olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek a honlapokkal illetve internet használattal állnak kapcsolatban.

Google semmilyen körülmények között nem fogja az Ön IP címét a Google más adatával összekapcsolni. A Cookie telepítést letilthatja a Browser Software beállításával, mindazonáltal fel szeretnénk hívni a figyelmét, hogy néhány esetben ilyenkor nem tudja a honlapok összes funkcióját használni. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

5.  Érintettek jogai

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján az érintett jogai a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az érintettek tájékoztatási kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását az Adatkezelő elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja és megteszi a szükséges lépéseket a tájékoztató és a jogszabályban foglaltak alapján.

A munkavállaló illetve alvállalkozási szerződés keretében teljesítő természetes személy jogosult személyes adatai kezelését illetően az adatkezelőtől:

 • tájékoztatást kapni az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről;
 • a személyes adatok helyesbítését vagy – a GDPR szerint meghatározott esetekben – törlését kérni;
 • az adatkezelés korlátozását kérni;
 • tájékoztatást kapni azon címzettekről, akikkel helyesbítéssel, törléssel vagy az adatkezelés korlátozásával érintett személyes adatát közölték;
 • hozzáférni személyes adataihoz;
 • tiltakozni a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés ellen.

Jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6.  Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megtett minden technikai és szervezési intézkedést, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtett, hogy védje az adatokat a jogosulatlan hozzáférés (szoftver, hardver eszközök védelme), megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés (rendszeres biztonsági mentés, vírusvédelem), valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatokat az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR) és az azt végrehajtó vagy kiegészítő további, mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük.

7.  Jogszabályi háttér, módosítás

Jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az adatkezelők mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek.

Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosításának jogára. A módosított, egységes szerkezetű Tájékoztatót a www.capitalconsulting.hu honlapon teszi közzé.